ចង្ក្រានអាំងសាច់ BBQ

ចង្ក្រានអាំងសាច់ BBQ

 • 249 Views
 • Wishlist (0)
 • ID: 458
US $10.40 - USD$15.00 US $ 13.00 - USD$15.00 20% Off
Sizes: ធំ តូច
Quantity:
 • Available In Stock (8)
Min Order Qty: 1 Piece
Shipping:
 • - Standard delivery fee from US $1.25 to US $1.25
 • - Order product from US $10.00 free delivery.
Payment:
 Logo

Buyer Protection

 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ
 • Full Refund if you don't receive your products or services
 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពិពណ៌នា
 • Full or Partial Refund , if the item is not as described
Learn More
Anusavry Mall Logo

Anusavry Mall


Return & Warranty
anusavry return
7 days return to seller Change of mind in not applicable
anusavry warranty
Warranty not available

anusavry buyer protection
Shop:Anusavry Mall
Made In:China
Item Type:General
Unit Type:Piece
Description:
ចង្ក្រានអាំងសាច់ ខ្នាតតូចងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនមាន ២ខ្នាតសំរាប់ជ្រើសរើស៖
- ខ្នាតតូច ទំហំ 35x20x27 cm  
- ខ្នាតធំ ទំហំ 45x22x27 cm
Company Cost Delivery Time
Anusavry Express Free
 • Phnom Penh: 1 day
 • Province: 2-3 days

We support the following payment methods:

0.0

0 ratings

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0