កៅអៀក 50 បន្ទះ

កៅអៀក 50 បន្ទះ

 • 322 Views
 • Wishlist (1)
 • ID: 207
US $10.00 US $ 20.00 50% Off
Quantity:
 • Available In Stock (28)
Min Order Qty: 1 Box
Shipping:
 • - Standard delivery fee from US $1.25 to US $1.25
 • - Order product from US $10.00 free delivery.
Payment:
 Logo

Buyer Protection

 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ
 • Full Refund if you don't receive your products or services
 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពិពណ៌នា
 • Full or Partial Refund , if the item is not as described
Learn More
Anusavry Mall Logo

Anusavry Mall


Return & Warranty
anusavry return
7 days return to seller Change of mind in not applicable
anusavry warranty
Warranty not available

anusavry buyer protection
Shop:Anusavry Mall
Made In:China
Item Type:General
Unit Type:Box
Description:
កៅអៀក បិទសំរាប់អ្នក ឈឺចង្កេះ ឆ្អឹងខ្នង ស្មា ថ្លោះ គ្រិច
- ទំហំ 12x18cm ផ្សំពី Capsicum Extract 2.89%, Menthol 7.8%, Camphor 9.6%.
- 1 បន្ទះ $0.5 (ទំហំ 12x18 សង់ទីម៉ែត្រ)
- 1 ប្រអប់ $20 មាន 50 បន្ទះ
Company Cost Delivery Time
Anusavry Express Free
 • Phnom Penh: 1 day
 • Province: 2-3 days

We support the following payment methods:

0.0

0 ratings

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Hot Products Related To This Item

 • Nanoki - កៅអៀកបិទបាតជើង

  Nanoki - កៅអៀកបិទបាតជើង

  • $2.00
  0 (0)
  30 Orders