សាប៊ូកក់សក់ - Clear Hydrating Shampoo

សាប៊ូកក់សក់ - Clear Hydrating Shampoo

 • 1452 Views
 • Wishlist (2)
 • ID: 210
US $7.00 US $ 10.00 30% Off
Quantity:
 • Available In Stock (189)
Min Order Qty: 1 Bottle
Shipping:
 • - Standard delivery fee from US $1.25 to US $1.25
 • - Order product from US $10.00 free delivery.
Payment:
 Logo

Buyer Protection

 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ
 • Full Refund if you don't receive your products or services
 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពិពណ៌នា
 • Full or Partial Refund , if the item is not as described
Learn More
Anusavry Mall Logo

Anusavry Mall


Return & Warranty
anusavry return
7 days return to seller Change of mind in not applicable
anusavry warranty
Warranty not available

anusavry buyer protection
Shop:Anusavry Mall
Made In:Canada
Item Type:General
Unit Type:Bottle
Weight:45ml
Description:
Clear Hydrating Shampoo and Conditioner ផ្សំពី Morocco Argan oil សំរាប់ព្យាបាលសក់ខូច សក់បែកចុង កំចាត់អង្គែល ធ្វើអោយសសៃសក់រឹងមុំានិងមានទំងន់ ភ្លឺរលោង។
- ចំណុះ 450ml
Anti-Hair Loss ជាសាប៊ូព្យាបាលសក់ជ្រុះ និងបណ្តុះកូនសក់។
- ចំណុះ 300ml
Anti-Hair Loss Serum សំរាប់ព្យាបាលសក់ជ្រុះ និងបណ្តុះកូនសក់។
- ចំណុះ 15ml
Company Cost Delivery Time
Anusavry Express Free
 • Phnom Penh: 1 day
 • Province: 2-3 days

We support the following payment methods:

0.0

0 ratings

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Hot Products Related To This Item

 • Mask

  Mask

  • $7.00
  • $10.00
  • 30% off
  0 (0)
  290 Views
 • សាប៊ូ បន្ទន់ អប់ និងប្រេង

  សាប៊ូ បន្ទន់ អប់ និងប្រេង

  • $24.50
  • $35.00
  • 30% off
  0 (0)
  1 Orders
 • Pure Argan Oil 100ml

  Pure Argan Oil 100ml

  • $7.00
  • $10.00
  • 30% off
  0 (0)
  254 Views
 • បន្ទន់ - Clear Hydrating Conditioner

  បន្ទន់ - Clear Hydrating Conditioner

  • $7.00
  • $10.00
  • 30% off
  0 (0)
  1 Orders
 • ឈុតសាប៊ូកក់សក់ និង បន្ទន់

  ឈុតសាប៊ូកក់សក់ និង បន្ទន់

  • $14.00
  • $20.00
  • 30% off
  0 (0)
  5 Orders
 • សេរ៉ូមបណ្តុះសក់

  សេរ៉ូមបណ្តុះសក់

  • $7.00
  • $10.00
  • 30% off
  0 (0)
  3 Orders