ឃិតឆាយ​ - Apium Graveolens

 • 53 Views
 • Wishlist (0)
 • ID: 512
US $0.63
Quantity:
 • Available In Stock (9)
Min Order Qty: 1 Pack
Shipping:
 • - Standard delivery fee from US $1.25 to US $1.25
 • - Order product from US $10.00 free delivery.
Payment:
 Logo

Buyer Protection

 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ
 • Full Refund if you don't receive your products or services
 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពិពណ៌នា
 • Full or Partial Refund , if the item is not as described
Learn More
Anusavry Mall Logo

Anusavry Mall


Return & Warranty
anusavry return
7 days return to seller Change of mind in not applicable
anusavry warranty
Warranty not available

anusavry buyer protection
Shop:Anusavry Mall
Made In:Cambodia
Item Type:General
Unit Type:Pack
Weight:1g
Company Cost Delivery Time
Anusavry Express Free
 • Phnom Penh: 1 day
 • Province: 2-3 days

We support the following payment methods:

0.0

0 ratings

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Hot Products Related To This Item

 • ត្រប់ពុតញង - Solanum Torvum

  ត្រប់ពុតញង - Solanum Torvum

  • $0.63
  0 (0)
  1 Orders
 • ម្ទេសគុយទាវ - Chilli

  ម្ទេសគុយទាវ - Chilli

  • $0.63
  0 (0)
  1 Orders
 • គ្រាប់ពូជពោតសរ

  គ្រាប់ពូជពោតសរ

  • $0.63
  0 (0)
  29 Views
 • គ្រាប់ពូជ ត្រប់ស្រួយស

  គ្រាប់ពូជ ត្រប់ស្រួយស

  • $0.63
  0 (0)
  111 Views
 • គ្រាប់ពូជ Melon

  គ្រាប់ពូជ Melon

  • $0.63
  0 (0)
  3 Orders
 • កន្ត្រៃកាត់មែកឈើ - Gardening Scissors

  កន្ត្រៃកាត់មែកឈើ - Gardening Scissors

  • $2.50
  0 (0)
  2 Orders
 • គ្រាប់ពូជស្ពៃបូកគោ

  គ្រាប់ពូជស្ពៃបូកគោ

  • $0.63
  0 (0)
  4 Orders
 • សាឡាតស្វាយ - Red Rapid

  សាឡាតស្វាយ - Red Rapid

  • $0.63
  0 (0)
  5 Orders
 • ផ្កាខាត់ណាសរ

  ផ្កាខាត់ណាសរ

  • $0.65
  0 (0)
  34 Views
 • ម្ជូរព្រឹក

  ម្ជូរព្រឹក

  • $0.63
  0 (0)
  3 Orders
 • គ្រាប់ពូជសណ្តែកបារាំង

  គ្រាប់ពូជសណ្តែកបារាំង

  • $0.63
  0 (0)
  9 Orders
 • សាឡាតស្វាយ

  សាឡាតស្វាយ

  • $1.20
  0 (0)
  5 Orders
 • គ្រាប់ពូជល្ហុង

  គ្រាប់ពូជល្ហុង

  • $0.63
  0 (0)
  17 Orders
 • ពោតស្វាយ

  ពោតស្វាយ

  • $0.63
  0 (0)
  11 Orders
 • ផ្លាខាត់ណាខៀវ

  ផ្លាខាត់ណាខៀវ

  • $0.63
  0 (0)
  11 Orders
 • ម្ទេស

  ម្ទេស

  • $0.63
  0 (0)
  10 Orders
 • ស្ពៃក្តោប

  ស្ពៃក្តោប

  • $0.63
  0 (0)
  5 Orders
 • ត្រប់ច័ន្ទស្វាយ

  ត្រប់ច័ន្ទស្វាយ

  • $0.63
  0 (0)
  5 Orders
 • ត្រប់ស្វាយ

  ត្រប់ស្វាយ

  • $0.63
  0 (0)
  7 Orders
 • គ្រាប់ពូជហោឡាំតាវ

  គ្រាប់ពូជហោឡាំតាវ

  • $0.63
  0 (0)
  7 Orders