ពុទ្រាស្នូរ Walnut និងទំពាំងបាយជូរ - Jujube Walnut Clip 1Kg

 • 479 Views
 • Wishlist (3)
 • ID: 491
US $10.40 US $ 13.00 20% Off
Quantity:
 • Out of Stock
Min Order Qty: 1 Box
Note: 1កេះមាន 1Kg
Shipping:
 • - Standard delivery fee from US $1.25 to US $1.25
 • - Order product from US $10.00 free delivery.
Payment:
 Logo

Buyer Protection

 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ
 • Full Refund if you don't receive your products or services
 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពិពណ៌នា
 • Full or Partial Refund , if the item is not as described
Learn More
Anusavry Mall Logo

Anusavry Mall


Return & Warranty
anusavry return
7 days return to seller Change of mind in not applicable
anusavry warranty
Warranty not available

anusavry buyer protection
Shop:Anusavry Mall
Made In:China
Item Type:General
Unit Type:Box
Weight:1000g
Company Cost Delivery Time
Anusavry Express Free
 • Phnom Penh: 1 day
 • Province: 2-3 days

We support the following payment methods:

0.0

0 ratings

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Hot Products Related To This Item

 • គូលេនក្រៀម - Dried Lychee 500g

  គូលេនក្រៀម - Dried Lychee 500g

  • $4.50
  • $5.00
  • 10% off
  0 (0)
  3 Orders
 • ពុទ្រាក្រហម - Red Jujube

  ពុទ្រាក្រហម - Red Jujube

  • $55.00
  0 (0)
  41 Views
 • ពុទ្រាក្រហម - Red Jujube 500g

  ពុទ្រាក្រហម - Red Jujube 500g

  • $3.50
  0 (0)
  2 Orders
 • ល្មើរក្រៀមជាប់ទង - Dried Dates 400g

  ល្មើរក្រៀមជាប់ទង - Dried Dates 400g

  • $4.00
  0 (0)
  2 Orders
 • ពុទ្រាក្រហម - Red Jujube 1Kg

  ពុទ្រាក្រហម - Red Jujube 1Kg

  • $7.00
  0 (0)
  35 Orders