ពុទ្រាក្រហម 1Kg

ពុទ្រាក្រហម 1Kg

 • 140 Views
 • Wishlist (1)
 • ID: 496
US $5.50
Quantity:
 • Available In Stock (49)
Min Order Qty: 1 Kg
Note: 1Kg មាន 2កញ្ចប់
Shipping:
 • - Standard delivery fee from US $1.25 to US $1.25
 • - Order product from US $10.00 free delivery.
Payment:
 Logo

Buyer Protection

 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ
 • Full Refund if you don't receive your products or services
 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពិពណ៌នា
 • Full or Partial Refund , if the item is not as described
Learn More
Anusavry Mall Logo

Anusavry Mall


Return & Warranty
anusavry return
7 days return to seller Change of mind in not applicable
anusavry warranty
Warranty not available

anusavry buyer protection
Shop:Anusavry Mall
Made In:China
Item Type:General
Unit Type:Kg
Weight:1000g
Company Cost Delivery Time
Anusavry Express Free
 • Phnom Penh: 1 day
 • Province: 2-3 days

We support the following payment methods:

4.0

1 ratings

5
0
4
1
3
0
2
0
1
0

Se ****hea

Mar 11, 2021

good quality

Hot Products Related To This Item

 • ល្មើរក្រៀមជាប់ទង - Dried Dates 500g

  ល្មើរក្រៀមជាប់ទង - Dried Dates 500g

  • $5.85
  • $6.50
  • 10% off
  0 (0)
  2 Orders
 • ពុទ្រាស្នូល Wanut 1Kg

  ពុទ្រាស្នូល Wanut 1Kg

  • $11.70
  • $13.00
  • 10% off
  0 (0)
  11 Orders
 • ពុទ្រាក្រហម 1Kg

  ពុទ្រាក្រហម 1Kg

  • $7.00
  • $10.00
  • 30% off
  0 (0)
  26 Orders
 • ពុទ្រាស្នូរ Walnut និងទំពាំងបាយជូរ

  ពុទ្រាស្នូរ Walnut និងទំពាំងបាយជូរ

  • $11.70
  • $13.00
  • 10% off
  0 (0)
  46 Orders
 • Goji 250g

  Goji 250g

  • $3.50
  • $5.00
  • 30% off
  0 (0)
  3 Orders
 • ពុទ្រាក្រហម 500g

  ពុទ្រាក្រហម 500g

  • $4.00
  • $5.00
  • 20% off
  0 (0)
  5 Orders
 • ពុទ្រាក្រហមក្រៀម - Dry Red Jujube 1Kg

  ពុទ្រាក្រហមក្រៀម - Dry Red Jujube 1Kg

  • $7.50
  • $10.00
  • 25% off
  5 (4)
  687 Orders