ម៉ាស៊ីន Printer POS 9200

 • 58 Views
 • Wishlist (0)
 • ID: 541
US $76.50 US $ 85.00 10% Off
Sizes: 4 inch USB+ BT
Quantity:
 • Out of Stock
Min Order Qty: 1 Piece
Note: ថែមជូន ជើងដាក់ក្រដាស់ ១ និង Label 1ដុំ។
Shipping:
 • - Standard delivery fee from US $1.25 to US $1.25
 • - Order product from US $10.00 free delivery.
Payment:
 Logo

Buyer Protection

 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ
 • Full Refund if you don't receive your products or services
 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពិពណ៌នា
 • Full or Partial Refund , if the item is not as described
Learn More
Anusavry Mall Logo

Anusavry Mall


Return & Warranty
anusavry return
7 days return to seller Change of mind in not applicable
anusavry warranty
Warranty not available

anusavry buyer protection
Shop:Anusavry Mall
Made In:China
Item Type:General
Unit Type:Piece
Description:
ម៉ាស៊ីន Print label ខ្នាតធំទំហំ 4inch  (USB + Bluetooth) អាច Print Label ទំហំ 30mm ដល់ 110mm អាចប្រើជាមួយ IOS, Android, and Window. 
- ធានារយៈពេល 6ខែ
- Print បានលឿន
- Support ជាមួយអក្សរខ្មែរ
- មិនប្រើទឹកថ្នាំ
Company Cost Delivery Time
Anusavry Express Free
 • Phnom Penh: 1 day
 • Province: 2-3 days

We support the following payment methods:

0.0

0 ratings

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Hot Products Related To This Item

 • Label សំរាប់បិទលើគ្រឿងអលង្កា

  Label សំរាប់បិទលើគ្រឿងអលង្កា

  • $3.00
  0 (0)
  21 Views
 • Label សំរាប់បិទលើមុខទំនិញ

  Label សំរាប់បិទលើមុខទំនិញ

  • $3.00
  0 (0)
  24 Views
 • Label សំរាប់បិទលើខ្សែ និងគ្រឿងអលង្កា

  Label សំរាប់បិទលើខ្សែ និងគ្រឿងអលង្កា

  • $3.00
  0 (0)
  22 Views
 • Label សំរាប់បិទលើខ្សែ

  Label សំរាប់បិទលើខ្សែ

  • $3.00
  0 (0)
  7 Orders
 • Label សំរាប់បិទលើមុខទំនិញ

  Label សំរាប់បិទលើមុខទំនិញ

  • $3.00
  0 (0)
  1 Orders
 • ម៉ាស៊ីន Print Label- Portable Label Printer

  ម៉ាស៊ីន Print Label- Portable Label Printer

  • $61.75
  • $65.00
  • 5% off
  0 (0)
  2 Orders