ការការពាអតិថិជន

ការការពាអតិថិជន

ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ

អតិថិជន នឹងទទូលបានការទូទាត់ប្រាក់ទាំងអស់ត្រលប់វិញ ប្រសិនបើ កាលដឹកជញ្ជួនមិនទាន់ពេលវេលា ដែលអ្នកលក់បានសន្យា។

ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញ មិនដូចការពិពណ៌នា

ប្រសិនបើទំនិញរបស់អ្នកទទួលបានមិនដូច អ្វីដែលអ្នកលក់បានពិពណ៌នា អ្នកអាចៈ

  • បញ្ជួនទំនិញត្រលប់មកវិញ ហើយទទួលការទូទាត់ទាំងអស់មកវិញ
  • រក្សាទុកទំនិញ ហើយទទួលការទូទាត់មួយចំនួនត្រលប់មកវិញ

គោលការណ៌បញ្ជួនត្រលប់មកវិញ​

ប្រសិនបើទំនិញរបស់អ្នកទទួលបានមិនដូច អ្វីដែលអ្នកលក់បានពិពណ៌នា ឫគុណភាពអន់ អ្នកអាចបញ្ជួនត្រលប់មកវិញ មុនពេល កាលកុម្មង់ត្រូវបានបញ្ចប់ (នៅពេលអ្នកចុចលើ ‘Confirm Order Received’ ឫ ផុតរយៈពេលកំណត់) ហើយ ទទួលការទូទាត់ទាំងស្រុងមកវិញ។ ចំពោះសេវាដឹកជញ្ជួនត្រលប់មកវិញ ជាបន្ទុករបស់អ្នក។

ដឹកជញ្ជួនទាន់ពេលវេលា​

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានទំនិញរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ អ្នកអាចស្នើរសុំ ទូទាត់សាច់ប្រាក់ទាំងអស់ត្រលប់មកវិញ មុនពេល កាលកុម្មង់ត្រូវបានបញ្ចប់ (នៅពេលអ្នកចុចលើ ‘Confirm Order Received’ ឫ ផុតរយៈពេលកំណត់)។


Buyer Protection

Full Refund if you don't receive your order

You will get a full refund if your order does not arrive within the delivery time promised by the seller.

Full or Partial Refund, if the item is not as described

If your item is significantly different from the seller’s product description, you can:

  • Return it and get a full refund.
  • Get a partial refund and keep the item.

Return Policy

If the product you receive is not as described or low quality, the seller promises that you may return it before order completion (when you click ‘Confirm Order Received’ or exceed confirmation timeframe) and receive a full refund. The return shipping fee will be paid by you. Or, you can choose to keep the product and agree the refund amount directly with the seller. long details

On-time Delivery

If you do not receive your purchase within 15 days, you can ask for a full refund before order completion (when you click ‘Confirm Order Received’ or exceed confirmation timeframe).